-----------------------------------------------------
W dniu 04.01.2018 zaj�cia odbywaj� si�
wed�ug planu poniedzia�kowego.
-----------------------------------------------------
W dniu 05.01.2018 zaj�cia odbywaj� si�
wed�ug planu wtorkowego.
-----------------------------------------------------

<% info %>
Wystąpiła próba wyświetlenia rezerwacji z dnia, który już minął.
POWRÓT